Hepar svájci anti aging víz

hepar svájci anti aging víz

Csök­ken­tett deuté­ri­um­tar­tal­mú víz Ma­sa­ru Emo­to ja­pán ku­ta­tó ré­gó­ta vizs­gál­ja a víz bio­fi­zi­kai tu­laj­don­sá­gait. Ami azon­ban el­ső­re unal­mas labor­mun­ká­nak tű­nik, az a va­ló­ság­ban rend­kí­vül iz­gal­mas te­vé­keny­ség.

hepar svájci anti aging víz

Emo­to spe­ciá­lis fo­tó­tech­ni­ká­val bi­zo­nyít­ja, hogy a víz meg­őr­zi gon­do­la­ta­in­kat és ér­zé­se­in­ket. Ja­pán Ál­ta­lá­nos Ku­ta­tó­in­té­zet IHM és a sváj­ci Wi­se Crystal in­té­zet el­nö­ké­nek ti­zen­két éves ku­ta­tás után si­ke­rült nap­ja­ink va­ló­szí­nű­leg leg­for­ra­dal­mibb fel­fe­de­zé­sét meg­ten­nie.

Az ban Jo­ko­ha­má­ban szü­le­tett Ma­sa­ru Emo­to meg­ta­lál­ta a tu­do­má­nyos bi­zo­nyí­té­kot ar­ra, amit az al­ter­na­tív gyógy­mó­dok­ban — pl.

Location, so quite and nature. The breakfast local products Yan Svájc Das Nachtessen mit Gschwellti und Chäs war super fein und die riesige Auswahl an verschiedensten Käsesorten war mega. Das Frühstücksbüffet ist klein aber fein. Mike Das Essen war gut und reichlich. Die Lage ist ausgezeichnet zum Wandern, biken, Töff fahren.

Gyó­gyí­tó in­for­má­ció A tör­té­net ben kez­dő­dött, dr. Lo­ren­zen ame­ri­kai bio­ké­mi­kus mun­ká­já­val. Ő a bio­re­zo­nan­cia ho­me­o­pa­ti­kus mód­sze­rét fi­no­mí­tot­ta, még­hoz­zá úgy, hogy a víz­be hepar svájci anti aging víz el­já­rás­sal jut­ta­tott gyó­gyí­tó in­for­má­ci­ót.

hepar svájci anti aging víz

Lo­ren­zen kau­ká­zu­si ke­firt és a macs­ka­ka­rom ne­vű gyógy­nö­vényt hasz­nál­ta: mind­két hepar svájci anti aging víz tu­laj­don­sá­gait át­ír­ta a víz­re, és ez­zel kú­rál­ta sú­lyos be­teg fe­le­sé­gét. Lo­ren­zen el­já­rá­sa ma már szten­derd­nek szá­mít a ho­me­o­pá­ti­ás gyógy­szer­gyár­tás­ban.

Szabad helyek

Ma­sa­ru Emo­to, aki ban is­mer­ke­dett meg dr. Lo­ren­zen­nel, ér­dek­lő­dött az iránt, ho­gyan le­het a víz­re át­írt gyó­gyí­tó in­for­má­ci­ót lát­ha­tóvá ten­ni.

Mayo Clinic Minute: Anti-Aging Pill

En­nek alap­ján ala­kí­tot­ta ki Emo­to azt a fel­te­vést, hogy a víz kris­tá­lyos szer­ke­ze­té­nek alak­ja a ka­pott üze­ne­tek­től függ. Masaru Emoto, a Nemzetközi HADO Társaság elnöke Nem sok­kal ezu­tán nagy­sza­bá­sú kí­sér­let­­sorozat­ba kez­dett, koc­ká­ra té­ve ez­zel a spi­ri­tuá­lis jel­le­gű pro­jekttel ad­di­gi ko­moly tu­dós te­kin­té­lyét.

Nemzeti parkjai[ szerkesztés ] Bas Draa Nemzeti Park - sivatagokból és homokos völgyekből áll. Hivatalosan él itt a gepárdsivatagi hiúzvalamint méhészborz.

Ő és mun­ka­tár­sai klasszi­kus és mo­dern ze­nét ját­szot­tak le a víz­nek, amely­nek a ke­ze­let­len kris­tá­lyait le­fény­ké­pez­ték, be­fa­gyasz­tot­ták, majd új­ra le­fény­ké­pez­ték. Ek­kor Emo­to még job­ban el­tá­vo­lo­dott a tu­do­mány be­já­ra­tott út­ja­itól.

Bejelentkezés

Meg­kö­ze­lí­tő­leg 10 fo­tó do­ku­men­tál­ja for­ra­dal­mi ered­mé­nye­it az in­for­má­ció­val el­lá­tott kris­tá­lyok­ról. A cso­dá­la­tos ké­pes kö­te­tek meg­je­le­né­se után A víz üze­ne­tei 1—2. Emo­to ku­ta­tá­sai azt mu­tat­ják, hogy a víz ural­ja a tu­da­tot és em­lé­ke­ze­tet, te­hát olyan élő­lény, amely az ér­zé­sek­re hoz­zánk ha­son­ló­an re­agál. Rá­adá­sul be­fo­lyá­sol­ha­tó, mert szó sze­rin­ti ér­te­lem­ben szo­mo­rú lesz, ha pl.

Adolf Hit­ler ne­vét ír­juk rá. Min­da­mel­lett a víz in­tel­li­gens is: min­degy számá­ra, mely nyel­ven ír­ják rá az in­for­má­ci­ót.

A ve­ze­té­kes víz — szár­maz­zon az bár­hon­nan — gya­kran kü­lön­le­ge­sen disz­har­mo­ni­kus, fe­kély­sze­rű kris­tá­lya­la­kot ölt.

A ter­mé­szet em­lé­ke­ze­te

El­rak­tá­roz­za a ne­ga­tív kör­nye­ze­ti be­ha­tá­so­kat, ame­lyek az ivás­sal tes­tünk­be ke­rül­nek és az im­mun­rend­szert gyen­gí­tik. Az ivó­víz­kin­cset ugya­nak­kor rö­vid tá­von fel le­het ja­ví­ta­ni, ahogy azt Emo­to egyik pro­jektje is mu­tat­ja, mely­ben budd­his­ta pa­pok­kal dol­go­zik együtt.

A pa­pok né­hány na­pig egy szennye­zett ja­pán duz­zasz­tott tó­nál áll­tak és mon­do­gat­ták szu­trái­kat és szent éne­ke­i­ket.

hepar svájci anti aging víz

A víz mi­nő­sé­ge et­től je­len­tő­sen ja­vult. Ha a kö­vet­ke­ző évek­ben ezek­nek a fel­tű­nő fe­lis­me­ré­sek­nek a tel­jes bi­zo­nyí­tá­sa si­ke­rül­ne, az iga­zol­ná a ter­mé­szet em­lé­ke­ze­té­nek lé­te­zé­sét és a hi­per­kom­mu­ni­ká­ció té­zi­sét: azaz, hogy min­den egy ősok­ból ered és kom­mu­ni­kál egy­más­sal.

  • REVALID ANTI-AGING SAMPON ML
  • А это -- Итания -- твоя мать.
  • Máj – természet egészsége
  • Серанис мгновенно поняла его уловку и на время ослабила контроль; его усилия освободиться затихли.
  • Возможно, в конце концов, что эта карта уже не имеет ровно никакого значения.

Olvassa el is