Svájci anti aging 1914 mozgósítás.

Korábbi ceyloni és indiai útjai során Crowley megismerkedett a buddhizmussal és a transzcendentális meditációval, mostani egyiptomi útjának célja az volt, hogy egy új dimenzióval egészítse ki okkult tapasztalatait: a rituális mágiával. Egy ilyen szertartás után feleségét, Rose Edith Crowleyt megszállta a mágikus ihlet és közölte Aleisterrel, hogy "várnak rád", értve ezen azt, hogy Hórusz, a háború ősi egyiptomi istene "kapcsolatba akar lépni" a férjével.

Aleister Crowley először nem hitt a feleségének, ennek ellenére Rose útmutatása szerint elmondott egy könyörgő imát Hóruszhoz és három svájci anti aging 1914 mozgósítás követő svájci anti aging 1914 mozgósítás déli tizenkettőtől egy órát meditálásra szánt.

Később azt drula krém speciális anti aging arc, hogy a meditáció közben mindhárom alkalommal megjelent neki egy lény, aki lediktálta a Liber al vel legis A törvény könyve című könyvet.

Tartalomjegyzék

A lény bejelentette Crowleynak, hogy a régi kor eltűnőben van, és rövidesen megkezdődik egy Új Kor, a New Age. Európában okkult körökben már évtizedek óta beszéltek erről.

Manapság sokan a "Vízöntő Korának", Crowley "Hórusz Korának" - a példátlan háborúk korának - nevezte. A "lény" állítólag megjósolta az első világháborút és azt is közölte Crowleyval, hogy a New Age vallása csak a régi vallás a kereszténység felszámolása után kerülhet az őt megillető helyre. Gerald Suster így ír erről Hitler: az okkult messiás című könyvében: "Félreérthetetlenül arról van itt szó, hogy mielőtt az új kor vallása győzelmet aratna, a régi kort éppoly könyörtelenül el kell söpörni, mint ahogy az megtörtént a svájci anti aging 1914 mozgósítás Római Birodalom esetében.

A New Age előhírnökei vérfürdőt, barbarizmust, szenvedélyeket, kegyetlenséget prófétáltak - és a keresztény eszmeiség szétrombolását. Egy szemtanú évekkel később részletesen beszámolt erről.

Constance Cumbey nemrégiben jelentette meg a New Age mozgalommal kapcsolatos kutatásait, melynek végkövetkeztetése az, hogy a nácizmus szoros kapcsolatban áll a New Age mozgalommal: ugyanannak a gonosz gyökérnek a különböző megnyilvánulásairól van szó.

Navigációs menü

Az elkövetkező oldalakon elemezni fogjuk Adolf Hitler és náci társainak okkult tevékenységét, hogy mindenki maga dönthesse el, igaz-e a fenti megállapítás. Josef Goebbels, a náci propagandaminiszter a berlini Führerbunkerben, a Birodalmi Kancellária kertje alá süllyesz- tett, kétszintes beton erődítményben töltötte a második világháború utolsó napjait más náci vezetőkkel és azok kísérőivel, az úgynevezett "hegyi emberekkel" együtt.

Hitler parancsára Berlint végkimerülésig védeni kellett.

svájci anti aging 1914 mozgósítás

A Wehrmacht és a Waffen-SS elcsigázott csapatait a Volkssturmmal erősítették meg: idős embereket éppúgy csatasorba állítottak, mint a Hitlerjugendből verbuvált éppen csak serdülőkorú gyermekeket. Azon a viharos éjszakán, amikor az orosz csapatok véres küzdelmek árán betörtek Berlinbe, Goebbels elgondolkozva így szólt bunkerbeli társához, Werner Neumannhoz: "Ezeknek az eseményeknek a jelentősége semmihez nem fogható, hacsak nem a Golgotához.

A nácizmus nemcsak rasszista gonosztevők és más deviáns elemek politikai mozgalma volt, amint azt sokan gondolják, hanem több annál: olyan okkult vallás, amelyben Adolf Hitler volt a Messiás, Heinrich Himmler a Főpap és a vérszomjas 5S-legények alkották a klérust. A holocaust hét éve alatt a történelem egyik legcivilizáltabb nemzete, Németország, előre kitervelt kam- pányt kezdett a történelem egyik legrégibb nemzetének, a zsidó népnek a kiirtása céljából.

Ez a "páratlan bűntény" egyszerűen " Sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy a második világháború azért tört ki, mert Hitlernek egy totális háború kaotikus viszonyaira volt szükség ahhoz, hogy titokban tartsa a "zsidókérdés végső megoldásával kapcsolatos" hosszú távú terveit. A háború következtében több, mint 52 millióan haltak meg, hétszer annyian, mint az első világháborúban, alig egy svájci anti aging 1914 mozgósítás korábban.

A háború előtti Európa 8,3 milliós zsidóságából a nácik 5,7 milliót svájci anti aging 1914 mozgósítás le: az európai zsidóság jó kétharmadát, a világ zsidóságának 35 százalékát. A zsidóellenes náci bűntettek nem egyszerűen a háborúval együtt járó lélektelen túlkapások, sem pedig egy totális konfliktus szükséghelyzetére adott válaszok voltak: a holocaustot előre kigondolt terv alapján három évtized alatt valósították meg!

A terv az okkultizmusra fogékony fiatal Svájci anti aging 1914 mozgósítás agyában fogant meg és az első világháború utáni Németország nyugtalan, zűrzavaros viszonyai között kristályosodott ki. A húszas évek elején született beszédek, pamfletek, újságcikkek és Hitler személyes levelei mind ezt bizonyítják. Akik közelebbről ismerték Hitlert, egyetértenek abban, hogy személyiségének legfőbb jellemvonása a következetesség volt mindenben, amibe csak belefogott.

svájci anti aging 1914 mozgósítás

Már ben kijelentette, hogy a németországi zsidóságot meg kell semmisíteni. Mégpedig azt a szót használta, ami a dél-német nyelvjárásban a rovarkártevők kiirtását jelenti. Ha a világ már akkor odafigyelt volna, nem érte volna később meglepetésként az, ami Auschwitzban, Maidanekban, Chelmnóban és Treblinkában történt! Waite történész írja: "Hitlerben az svájci anti aging 1914 mozgósítás borzalmas, hogy komolyan vette, amit mondott, eszményeinek megfelelően élt és átültette a gyakorlatba, amit hirdetett".

A holocaust sátáni természete abból az egyszerű tényből is nyilvánvalóvá svájci anti aging 1914 mozgósítás, hogy a zsidók lemészárlása minden másnál fontosabb volt. A német nemzetiszocialista állam hatalmas erejét arra használták, hogy kiirtsák az európai zsidóságot. Az SS gyilkosainak gonosz küldetése még a háború legsürgetőbb teendőivel szemben is elsőbbséget élvezett. A gyilkos gépezet még után is teljes svájci anti aging 1914 mozgósítás működött.

A halálvonatok zavartalanul folytatták útjukat akkor is, amikor a szövetséges csapatok már három fronton támadták a Wehrmacht-ot és a Waffen-SS-t, amikor a szövetséges légierő támadásai már megtizedelték a náci vasútvonalakat.

Adolf Eichmann deportáló szerelvényei elsőbbséget kaptak a fronton harcoló német csapatok utánpótlásával szemben. A csapatokat, fegyvereket, lőszereket és más hadianyagot szállító vonatokat rendszeresen leállították, kiürítették, hogy helyet biztosítsanak a haláltáborokba szállítandó zsidóknak. Nem nehéz úgy tekinteni a holocaustra, mint az emberi történelem legsötétebb korszakára.

Ahogy Lucifer tette Milton Elveszett paradicsomában, egy egész nép - egy kulturált és intelligens nép - jelentette ki: "gonoszság, te légy nekem a jó". Olyan időszak volt ez, amikor jónak és igaznak ítélték a gonosz, sátáni cselekedeteket. Ugyanazok, akik más helyen, más időben jóravaló, kedves emberek lettek volna, a Sátánt ültették a trónra, és felcserélték a jót a gonosszal.

A nácizmus természete, cselekedetei és vezető szóvivőinek nyilatkozatai mind azt bizonyítják, hogy egy okkult vallással van dolgunk. A pogány nácik ősi német isteneket imádtak, az okkultizmus ősrégi és modern formáival egyaránt kacérkodtak; számukra mindez nemcsak pillanatnyi szeszély volt, hanem nagyon is komoly szellemi anti aging arc nyc. Mi keresztények csak ritkán nyerünk bepillantást a titokzatos, eretnek szekták világának résnyire nyitott ajtaján keresztül a holocaustot lángra lobbantó beavatottak maroknyi csapatának szellemi megtapaszta- lásaiba.

Ebben a könyvben Hitler és a legfelső náci vezetés okkultizmussal való kapcsolatát elemezzük. Sajátos keresztény nézőpontból vizsgáljuk a holocaustot, mint szellemi eseményt.

Továbbá bemutatjuk a nácizmus és az újabban divatba jött modern New Age mozgalom közötti ijesztő hasonlatosságot!

MÚLTBANÉZÉS XIV/11a - A vezérkar \

Azriél Eisenberg a Holocaust tanúja című könyvében sokunk érzését fogalmazza meg: "Hiába is keresünk a holocaustra valamiféle racionális magyarázatot: nincs ilyen".

Persze lehet, hogy Eisenberg téved és mégiscsak van a történelemmel és Isten Igéjével, a Szentírás próféciáival összhangban álló magyarázat a huszadik század példátlan zsidóüldözésére - amint azt látni fogjuk! Sem ők, sem a Gasthaus Zum Pommer többi lakója nem gondolta, hogy a síró kis csecsemő egyszer még felforgatja Közép-Európa rendjét. A szomszédok legtöbbje valószínűleg csak átvette a kisbaba megérkezéséről szóló értesítést és sokat nem foglalkozott az eseménnyel, hiszen készülni kellett a másnapi ünnepre: húsvét vasárnapja a túlnyomóan római katolikus Ausztriában mindig is a legnagyobb tavaszi ünnepnek számított.

Megtötrt Kereszt

A kisgyermek a nagypéntek és húsvétvasárnap közé eső nagyszombaton született, és Ignaz Probst atya már húsvéthétfőn megkeresztelte a braunaui római katolikus plébániatemplomban: a gyermeket Adolf Hitler néven anyakönyvezték.

A gyermek Hitlert a római katolikus egyház hagyományai szerint nevelték, és egy bencés szerzetesek által fönntartott iskolába íratták be. Azokban az években Hitler rendszeresen járt misére és a templomi kórusban is énekelt. Azt tervezte, hogy elvégzi a teológiát és pap lesz. A bencés rendfőnök rendkívül okkult ember volt, különösen egy középkori eretnek szekta követőinek, a katharoknak a tanításait tette magáévá.

A fiatal Hitlerre mindez igen mély benyomást gyakorolt, okkultizmusa a katharizmusban gyökerezett. Olyan nagy tisztelője volt a kathar hagyományoknak, hogy később expedíciót küldött Dél-Franciaországba a "Jézus vérét tartalmazó Szent Kehely", svájci anti aging 1914 mozgósítás Szent Grál felkutatására.

Ellentmondásos egyéniség A vallásos kisfiú rendkívül ellentmondásos, kettős személyiséggel rendelkező férfivá serdült. Egyszerre volt vakmerően bátor és szánalmasan gyáva. Az első világháború alatt Hitlert több ízben is kitüntették hősies magatartásáért, még az első osztályú vaskeresztet is megkapta, amit pedig ritkán adományoztak sorkatonáknak.

svájci anti aging 1914 mozgósítás

Más alkalmakkor azonban szinte az őrületbe kergették bizonyos meghatározhatatlan félelmek. Eva Braunnak bevallotta, hogy fél a sötétben, és retteg az éjszakától. Hitler tudott pragmatikus és objektív rodeo drive anti aging gyógyszertár előnye, de voltak teljesen irracionális és fanatikus megnyilvánulásai.

Egyszer megállíthatatlannak és svájci anti aging 1914 mozgósítás tűnt, máskor nagyon is sebezhetőnek, kiszolgáltatottnak. Egyszerre volt a huszadik század és egy általa bálványozott ősi, pogány, barbár kor embere. Hitlerben destruktív ösztönei mellett látszólag határtalan kreatív energia működött. A hajnali órákig tudott dolgozni Linzben, Berlinben, Bécsben svájci anti aging 1914 mozgósítás grandiózus építészeti tervein, sőt Germania néven új fővárost is álmodott Németországnak.

Ugyanakkor gyakran annyira fásult és lusta volt, hogy kritikus kérdésekben sem volt hajlandó állást foglalni. Részben ez volt az oka annak, hogy egyes alárendeltjei mérhetetlen hatalomra tettek szert. Néha elfogadta az érveket és könnyen meggyőzhető volt, máskor szélsőségesen merev és hajthatatlan maradt. Gyakran előfordult, hogy az emberek nem tudták, mire számítsanak nála, amíg színe elé nem kerültek.

svájci anti aging 1914 mozgósítás

Hitlernek nagy szerepe volt Németország újjáépítésében. Sokat tett az ipar talpra állításáért, a munkanélküliség megszüntetéséért, a termelés beindításáért. Szerte Németországban új létesítmények tucatjait építette fel. És ugyanez a Hitler a háború végén a felperzselt föld taktikáját rendelte el, hogy semmi ne kerüljön Németországból a szövetséges erők kezére - kerüljön ez bármilyen szenvedésébe saját népének!

Adolf Hitler emberek millióit küldte a halálba, és az emberi történelem legszörnyűbb gyilkos gépezetét svájci anti aging 1914 mozgósítás létre. Ő volt az, aki elrendelte, hogy ki kell irtani a zsidókat, és az európai zsidóság kétharmadát valóban legyilkolta. Ugyanakkor a hozzá közelállók azt mondják, hogy kedves és gyöngéd volt a kisgyermekekkel.

Az az ember, aki parancsot adott arra, hogy zsidó gyermekeket gázkamrába vezessenek, gyöngéden kézenfogta az édesanyjuk sírjánál álló "árja" gyermekeket és együtt imádkozott velük. A gyerekek rajongtak Hitlerért és kizárólag ők tudtak valódi meleg, emberi érzéseket kiváltani belőle. Bármennyire hozzá nem illőnek tűnik is, de ez a milliók haláláért felelős gyilkos, egy egész kontinens elpusztítója, rajongva szerette Shirley Temple-t, a gyermeksztárt! Hitler kedvenc filmje, melyet újra és újra le kellett játszani a Führer főhadiszállásán, Walt Disney Hófehérke és a hét törpe című rajzfilmje volt.

Olvassa el is